Orzysz Wojskowa Stolica Polski

Jesteś tutaj: Strona główna Wydarzenia Militarne
Deklaracja Dostępności
- A +
Urząd Miejski w Orzyszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron

internetowych Urzędu Miejskiego w Orzyszu

Data publikacji strony internetowej: 2017.02.16
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.02.19

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych

podmiotów publicznych. Podmiot zapewni dostępność cyfrową witryny w terminie zgodnym z powyższą ustawą.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-02.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Biuro Obsługi interesanta, um@orzysz.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo

dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę

internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą

alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien

zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe,

podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być

dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może

zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub

alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,

aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek

do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

 
Dostępność architektoniczna

    Wejście do budynku od ul. Rynek 3, przez hol (dostępna winda dla niepełnosprawnych)
    Obiekt chroniony całodobowo,
    Parkingi dostępny dla osób trzecich, parking i wejście dla osób niepełnosprawnych
    Brak osoby posługującej się językiem migowym

 
Aplikacje mobilne

Urząd Miejski w Orzyszu udostępnia aplikacje mobilną pod adresem http://mobilny.orzysz.pl

 

Militarny orzysz
Urząd Miejski w Orzyszu
12-250 Orzysz, ul. Rynek 3
phone 87 424 10 40, 87 424 10 60
87 424 10 50